Lókút

A község hivatalos honlapja

ÖNKORMÁNYZATI IRODA
 
Az osztály elnevezése: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Osztálya (továbbiakban: Osztály)
 
Az Osztály ellátja a képviselő-testületek, a társulási tanácsok, a bizottságok, a polgármesterek, valamint a jegyző, aljegyző működéséhez kapcsolódó ügyviteli, szervezési feladatokat, közreműködik a döntés előkészítésben és a végrehajtás ellenőrzésében.
 
Szervezi a működését érintő képviselő-testületi, társulási tanácsi és bizottsági döntések végrehajtását.
 
A képviselő-testületek működésével kapcsolatosan:
- ellátja a képviselő-testületi ülések előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatokat;
- gondoskodik az ülések helyének, technikai feltételeinek biztosításáról;
- koordinálja a hivatal dolgozóinak testületi előkészítő tevékenységét;
- gondoskodik a testületi meghívóknak, jegyzőkönyveknek és mellékleteiknek az önkormányzatok felett törvényességi ellenőrzést végző szerv vezetőjéhez történő felterjesztéséről;
- megszervezi az önkormányzati rendeletek kihirdetését;
- nyilvántartást vezet a testületi határozatokról, önkormányzati rendeletekről, figyelemmel kíséri a testületi döntések végrehajtását;
- biztosítja a közmeghallgatások megszervezését, ügyviteli, technikai teendőinek ellátását;
- lehetővé teszi a választópolgárok részére a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveibe, előterjesztéseibe történő betekintést;
         
A társulási tanácsok működésével kapcsolatosan:
- ellátja a társulási tanács ülések előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatokat;
- gondoskodik az ülések helyének, technikai feltételeinek biztosításáról;
- koordinálja a hivatal dolgozóinak társulási tanácsi előkészítő tevékenységét;
- gondoskodik a társulási tanácsi meghívóknak, jegyzőkönyveknek és mellékleteiknek az önkormányzatok felett törvényességi ellenőrzést végző szerv vezetőjéhez történő felterjesztéséről;
- nyilvántartást vezet a társulási tanácsi határozatokról figyelemmel kíséri a testületi döntések végrehajtását;
- lehetővé teszi a választópolgárok részére a társulási tanácsi ülések jegyzőkönyveibe, előterjesztéseibe történő betekintést;
 
A képviselő-testületek és társulási tanácsok bizottságainak működésével kapcsolatban:
- koordinálja a bizottságok üléseinek időpontját;
- részt vesz a bizottságok üléseinek előkészítésében, gondoskodik a bizottsági ülésekről szóló jegyzőkönyvek elkészítéséről;
- a bizottságok ülésein keletkezett határozatok végrehajtását figyelemmel kíséri;
- szervezi és közreműködik a képviselő-testület és társulási tanácsok bizottságai döntéseinek végrehajtásában;
- nyilvántartást vezet a bizottságok üléseiről, döntéseiről és állásfoglalásairól;
- közreműködik a bizottságok tájékoztatásában, munkájuk feltételeinek biztosításában.
 
A nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei működésével kapcsolatosan:
- ellátja a képviselő-testületi ülések előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatokat;
- gondoskodik az ülések helyének, technikai feltételeinek biztosításáról;
- koordinálja a hivatal dolgozóinak testületi előkészítő tevékenységét;
- gondoskodik a testületi meghívóknak, jegyzőkönyveknek és mellékleteiknek az önkormányzatok felett törvényességi ellenőrzést végző szerv vezetőjéhez történő felterjesztéséről;
- biztosítja a közmeghallgatások megszervezését, ügyviteli, technikai teendőinek ellátását;
- lehetővé teszi a választópolgárok részére a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveibe, előterjesztéseibe történő betekintést;
 
A polgármesterek, alpolgármesterek, jegyző, aljegyző és társulási elnökök tevékenységével kapcsolatban:
- ellátja a polgármesterek, alpolgármesterek, jegyző, aljegyző és társulási elnökök ügyviteli, szervezési feladatait;
- közreműködik az általuk tartandó értekezletek, megbeszélések előkészítésében, szükség esetén gondoskodik jegyzőkönyvek vezetéséről, vagy feljegyzések készítéséről;
- közreműködik a döntéseik előkészítésében és a végrehajtás ellenőrzésében;
- biztosítja a jegyzői észrevételek felterjesztését az önkormányzatok felett törvényességi ellenőrzést végző hivatal vezetőjéhez.
 
Gondoskodik az önkormányzati személyzeti és szakoktatási feladatok ügyviteli teendőinek ellátásáról.
 
Az ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatai:
- általános felvilágosítás hatósági ügyekben,
- kérelmek, beadványok átvétele,
- nyomtatványok átadása, adott üggyel kapcsolatos felvilágosítás.
 
A hivatal szervezeti felépítését meghatározó általános szervezési elvektől eltérően, kivételes tevékenységként végzi:
- a sportigazgatási ügyek döntés előkészítését;
- a honvédelmi igazgatási feladatok ellátását;
- a munkaügyi igazgatási feladatok ellátását;
- a közművelődési ügyek döntés előkészítése és végrehajtása,
- az oktatási ügyek döntés előkészítése és végrehajtása,
- testvérvárosi kapcsolatokkal kapcsolatos feladatok ellátása,
- a képviselő-testületek által alapított elismerésekkel kapcsolatos feladatok ellátása;
- a postázással kapcsolatos feladatokat;
- hivatali épület takarításával kapcsolatos feladatok;
- a személygépkocsi vezető munkaügyével kapcsolatos feladatok.
 
Az Önkormányzati Osztály munkáját az osztályvezető vezeti.
 
Kapitány Zsolt osztályvezető
Emelet 211. szoba
Telefon: 88/593-704, 88/593-700/144
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Gondoskodnak az osztály működéséről, a munkavégzés személyi, tárgyi feltételeiről, valamint a működés helyes módszereinek kialakításáról.
E feladatkörben:
- irányítja az osztály munkáját, rendszeresen beszámoltatja a dolgozókat a feladatok ellátásáról, az ügyintézési határidők betartásáról;
- biztosítja a jogszerűséget, az egységes jogalkalmazási tevékenységet, az ügyintézés, az ügyfélfogadás kulturáltságát és színvonalának emelését;
- biztosítja az osztály dolgozói részéről a hivatali szolgálati titokvédelmi szabályok megtartását;
- folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat, azokat ismerteti az osztály dolgozóival és felkészíti őket a helyes jogalkalmazásra;
- gondoskodik az osztály feladatainak ellátásához nélkülözhetetlen jogszabályok, kézikönyvek, nyomtatványok, technikai eszközök biztosításáról;
- összeállítja az osztály dolgozóinak munkaköri leírását;
- figyelemmel kíséri az osztály dolgozóinak leterheltségét, szükség esetén gondoskodik a feladatok átcsoportosításáról;
- jogosult a dolgozók részére a munkaköri leírásban nem szereplő feladatok meghatározására;
- javaslatot tesz az osztály dolgozóinak jutalmazására és béremelésére, szükség esetén fegyelmi felelősségre vonására;
 
A képviselő-testületek és bizottságai, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a társulási tanácsok tevékenységéhez kapcsolódó feladatai körében
- a képviselő-testületi és bizottsági, valamint társulási tanácsi ülések technikai feltételeinek biztosítása,
- a testületi, bizottsági és társulási anyagok, meghívóknak a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint az érdekeltek részére történő megküldése,
- megszervezi a testületi,  a bizottsági, illetve a társulási tanács üléseken elhangzottak hangrögzítő eszközre történő vételét, digitalizálását és a jegyzőkönyvvezető biztosítását.
- gondoskodik a jegyzőkönyvek elkészíttetéséről és az önkormányzatok felett törvényességi ellenőrzést végző hivatalnak határidőben történő megküldéséről.
- gondoskodik a határozati kivonatok elkészíttetéséről, a képviselőknek, társulási tanács tagoknak, a hivatali egységek vezetőinek és más érdekeltek részére történő megküldésének ellenőrzéséről.
- megszervezi a testületi, bizottsági és társulási tanácsi határozatok nyilvántartását, a lejárt határidejű határozatok figyelemmel kísérését.
 
A személyzeti és munkaügyekhez kapcsolódó feladatai körében
- ellátja a hivatal köztisztviselőivel kapcsolatos személyzeti és munkaügyi feladatokat,
- ellátja az önkormányzatok intézményvezetőivel kapcsolatos – polgármester irányítása mellett - személyi és munkaügyi feladatokat,
- ellátja a hivatal közvetlen irányításába tartozó közalkalmazottak, munka- és egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak személyi és munkaügyeivel kapcsolatos feladatokat,
- előkészíti a vezetői munkakörök pályáztatását,
- elkészíti és karbantartja a közszolgálati alapnyilvántartást,
- a hivatal működéséhez szükséges eszközök, technikai berendezések, irodaszerek, nyomtatványok, bélyegzők, közlönyök, jogszabálygyűjtemények, folyóiratok és egyéb anyagok beszerzése.
 
Önkormányzati Osztály :
 
Waller Józsefné önkormányzati referens
Emelet 211. szoba
Telefon: 88/593-704, 88/593-700/140
 
- a képviselő-testületi üléssel és az Emberi Erőforrás Bizottság (EEB.) működésével kapcsolatos feladatok ellátása
- gondoskodik a képviselő-testületi és az EEB. jegyzőkönyveinek elkészítéséről és továbbításáról, tárolásáról,
- közreműködik az osztály feladatainak ellátásában.
 
Simon Lajosné  ügykezelő
Emelet 211. szoba
Telefon: 88/593-704, 88/593-700/140
 
- ellátja a képviselő-testület működésével összefüggő feladatokat,
- ellátja a  Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság és a Közbeszerzési Bíráló Bizottság működésével összefüggő feladatokat,
- ellátja a tisztségviselők (polgármester, jegyző, aljegyző) munkájának segítését,
- elvégzi a szükséges nyilvántartások vezetését,
- ellátja az osztály gépelési, adminisztrátori, másolási feladatát.
 
Bognár Barbara társulási referens
Emelet 203. szoba
Telefon: 88/593-702, 88/414-475

A testületi munkával kapcsolatos feladatok ellátása tekintetében:
- a Zirci Járás Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásban rögzített közszolgálati feladatok finanszírozásához kapcsolódó állami támogatások igénylése, elszámolása
- a Zirci Járás Önkormányzati Társulás  Tanácsa és Pénzügyi Bizottsága munkájával kapcsolatos teljes körű feladatellátás (ülések előkészítése, előterjesztések készítése, jegyzőkönyvek készítése, határozatok tára készítése)
- a Zirci Járás Önkormányzati Társulás szociális pályázatainak előkészítése, elszámolása
- a Zirc és Lókút Óvodatársulás munkájával kapcsolatos teljes körű feladatellátás (ülések előkészítése, előterjesztések készítése, jegyzőkönyvek készítése, határozatok tára készítése)

A Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálatával kapcsolatos feladatok ellátása.
 
Pál Anna önkormányzati ügyintéző
Emelet 211. szoba
Telefon: 88/593-704, 88/593-700/140

- Az osztály által ellátandó munka-,  személyügyi feladatainak ellátásában közreműködés,
- Az Önkormányzati Osztály adminisztrációs feladataiban való közreműködés,
- a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos feladatok ellátása,
- a képviselő-testület és annak bizottságaival kapcsolatos ügyintézői feladatokban közreműködés
- a köztisztviselőkkel, ügykezelőkkel és munkavállalókkal kapcsolatos nyilvántartási feladatok
 
Tipoldné Tégi Ilona igazgatási főmunkatárs
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Borzavári Kirendeltsége
8428 Borzavár, Fő út 43.
Telefon: 88/582-930
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- a képviselő-testületi üléssel és a Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat (BNNÖ) működésével kapcsolatos feladatok ellátása,
- gondoskodik a képviselő-testületi és a BNNÖ jegyzőkönyveinek elkészítéséről és továbbításáról, tárolásáról,
- anyakönyvi igazgatás,
- hagyatéki ügyintézés,
- népesség-nyilvántartási feladatok,
- közfoglalkoztatás,
- iratkezelési feladatok.
 
Borbás Kálmánné  ügykezelő
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Lókúti Kirendeltsége
8425 Lókút, Bem utca 25.
Telefon: 88/588-130, 88/588-131
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
- ellátja a képviselő-testület működésével összefüggő feladatokat,
- ellátja a tisztségviselők (polgármester, jegyző, aljegyző) munkájának segítését,
- elvégzi a szükséges nyilvántartások vezetését,
- ellátja a kirendeltség gépelési, adminisztrátori, másolási feladatát.
 
Kelemen Gábor sajtó és sport referens
Emelet 207. szoba
Telefon: 88/593-700/153
 
- kommunikációs feladatok ellátása a hivatal és az önkormányzat vonatkozásában, ezen belül
- zirci és Zirccel kapcsolatos hírek események, történések összegyűjtése, www.zirc.hu honlapon történő megjelentetése;
- médiával való kapcsolattartás,
- helyi televízió részére információk, tájékoztatók összeállítása, átadása, stb.,
- képviselő-testületi üléseken részvétel, tájékoztatók összeállítása a lakosság és média részére,
- helyi és hivatali rendezvényeken részvétel, tudósítások összeállítása;
- a médiastratégiából adódó feladatok végrehajtása,
- az önkormányzati partner adatbázis gondozása, fejlesztése,
- előadások, rendezvények szervezése,
- a hivatalban (nagyteremben) rendezvények szervezése, koordinálása, azok lebonyolításában való közreműködés,
- közreműködik a sportreferensi feladatok ellátásában.

Pucsekné Havlik Ildikó ügyviteli munkatárs
Földszinti ügyfélszolgálat
Telefon: 88/593-700
 
Az Ügyfélszolgálaton lakossági tájékoztatás érdekében teljes körű információs szolgáltatást nyújt a személyesen vagy telefonon érdeklődő ügyfeleknek.
A hivatali ügyintézéshez szükséges és rendszeresített nyomtatványok kitöltése, le- és kiadása, napi feladatok megoldásához megfelelő információ átadás.
A Polgármesteri Hivatalhoz elektronikus úton érkező dokumentumok, nyomtatványok letöltése a Hivatali Kapun keresztül, valamint az ügyfelek részére dokumentum feltöltése.
A Hivatali Kapu kapcsolattartója.
Építési Osztály adminisztratív feladatok ellátása, valamint ÉTDR rendszer ügyfél-szolgálatósaként a feltöltési feladatok ellátása.
Gondoskodik a postázóban leadott vidéki levelek postakönyvbe történő felviteléről, és postára történő elviteléről.
 
Seliga Attiláné  hivatalsegéd
Földszinti ügyfélszolgálat
Telefon: 88/593-700
 
Gondoskodik a Hivatal postázójában leadott helyi – tértívevényes, és listával ellátott- levelek címzettek részére történő kikézbesítéséről. Ha szükséges értesítések otthagyásáról címzettek részére , illetve a kézbesítetlen levelek postázóban történő leadásáról.
Gondoskodik a postázóban leadott vidéki levelek postakönyvbe történő felviteléről, és postára történő elviteléről.
Az Ügyfélszolgálaton lakossági tájékoztatás érdekében teljes körű információs szolgáltatást nyújt a személyesen vagy telefonon érdeklődő ügyfeleknek.
A hivatali ügyintézéshez szükséges és rendszeresített nyomtatványok kitöltése, le- és kiadása, napi feladatok megoldásához megfelelő információ átadás.

Lamszider József gépkocsivezető
 
Az önkormányzat személygépkocsijának üzemeltetése, működtetése.
 
Bors Károly  autóbuszvezető
 
A munkakör keretében ellátja az IVECO – Daily 35 S14 V típusú közösségi autóbusz gépjármű vezetési és üzemeltetési , valamint az egyéb rábízott feladatokat.
 
Vágenhoffer Gyula  gondnok
 
A munkakör keretében ellátja az új autóbusz pályaudvar üzemszerű működésével kapcsolatos
gondnoki feladatokkal, valamint ellátja a városháza épületével kapcsolatos üzemeltetési feladatokat.
 
Kissné Rideg Terézia   takarító
 
Ellátja a Városháza épületének tisztántartásával, takarításával kapcsolatos feladatokat.
 
Nagy Krisztina takarító

Ellátja a Városháza épületének tisztántartásával, takarításával kapcsolatos feladatokat.

Galériaképek

Eseménynaptár

<<  Július 2024  >>
 h  k  s  c  p  s  v 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Friss események

Nincs aktuális esemény

Elérhetőségeink


Lókút Község Önkormányzata

 

Cím:
8425 Lókút,
Bem József utca 25.

Ügyfélfogadás:
Hétfőtől - péntekig: 800-1200

Telefon: 06 (88) 588-130
Email: k7304@koznet.hu